Podmínky použití

Podmínky použití

Tyto podmínky použití („Podmínky použití“) se vztahují na veškeré využití funkce hlášení prostřednictvím webové stránky Whistlebase („Whistlebase“) společnosti NS12 SPA („NS12 SPA“, „My“, „Naše“ nebo „Zpracovatel“) ze strany vaší jako klienta („Klient“, „Vy“ nebo „Správce“) nebo Vašich zaměstnanců. Všechny termíny nebo podmínky, které od Vás jako Klienta přijdou a jsou v rozporu, odlišné nebo doplňující k těmto Podmínkám použití, jsou zde zamítnuty, pokud není uvedeno jinak.

1. Aktivace Whistlebase a uzavření Smlouvy

1.1. Smlouva byla uzavřena mezi Námi a Klientem, když Klient prostřednictvím www.Whistlebase.com („Webová stránka“) zaregistroval své informace a potvrdil tyto Podmínky použití, po čemž Klient obdržel potvrzení objednávky.

1.2. V souvislosti s aktivací Whistlebase se pro Klienta otevře účet, na kterém se Klient zavazuje poskytnout správné a úplné informace, jak je vyžadováno. Klient potvrzuje, že v případě neúplných informací může být naše schopnost poskytovat Whistlebase omezena.

1.3. Klient nese plnou odpovědnost za to, aby byl účet a důvěrné přihlašovací údaje řádně spravovány a byly dostupné pouze těm, kteří je potřebují. Klient proto potvrzuje, že nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené nesprávným užíváním účtu nebo důvěrných přihlašovacích údajů Klienta. Avšak obě Strany se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně, pokud dojde k odhalení nebo podezření z neoprávněného užívání Whistlebase.

2. Licence a poskytování

2.1. Aktivací Whistlebase Klient obdrží na období, za které zaplatil předem, neexkluzivní licenci k používání Whistlebase v souladu s těmito Podmínkami použití a s omezeními uvedenými v článku 4.

2.2. Whistlebase je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou případných údržbových prací, o kterých budeme Klienta včas informovat písemně.

2.3. Asistence pro Whistlebase je k dispozici v italštině prostřednictvím e-mailu [support@Whistlebase.com] s dobou odezvy 8 pracovních hodin ve všední dny od 09:00 do 18:00 středoevropského času.

2.4. Whistlebase může být vyvíjen, přizpůsobován a měněn během doby trvání smlouvy a může být integrován s dalšími nabídkami. Pokud lze takové změny považovat za mohoucí způsobit významné negativní účinky pro Klienta, zavazujeme se oznámit takové změny Klientovi včas, a Klient bude mít právo písemně zrušit Whistlebase s 30denním výpovědním lhůtou. Pokud Klient toto právo neuplatní před datem nabytí účinnosti oznámené změny, toto právo na předčasné odstoupení zanikne.

2.5. Co je uvedeno v článcích 2.2 a 2.4 představuje jediný opravný prostředek Klienta podle těchto Podmínek použití týkající se dostupnosti a funkčnosti Whistlebase.

2.6. Klient se zavazuje dodržovat platná pravidla pro používání Whistlebase a je plně odpovědný za všechny uživatele Whistlebase ze strany Klienta. To zahrnuje, ale není omezeno na, nepoužívání Služby tak, aby přetížilo, infikovalo virem nebo jinak poškodilo Whistlebase nebo umožnilo neoprávněný přístup k Whistlebase nebo k jakýmkoli informacím obsaženým v Whistlebase.

3. Cena a platba

3.1. Klient je povinen platit licenční poplatek za každou úroveň uvedenou na webové stránce v souvislosti s aktivací Whistlebase.

3.2. Máme právo, ale ne povinnost, zvyšovat licenční poplatek o 5 % ročně.

4. Práva intelektuálního vlastnictví

4.1. Klient uznává, že Whistlebase obsahuje práva intelektuálního vlastnictví našeho nebo třetích stran. Nic v Smlouvě nebo v těchto Podmínkách použití nesvědčí o tom, že by taková práva intelektuálního vlastnictví byla převedena na Klienta nebo že by Klient získal právo na užívání těchto práv intelektuálního vlastnictví jiným způsobem než je výslovně stanoveno v těchto Podmínkách použití.

4.2. Licence pro Whistlebase uvedená v článku 2.1 je podmíněna tím, že Klient nebude kopírovat, poskytovat (prostřednictvím subdodávky, převodu nebo jinak), provádět reverzní inženýrství nebo podniknout jakékoli jiné kroky, které umožní kopírovat Whistlebase nebo její koncepci zcela nebo částečně, s výjimkou dat Klienta (jak je níže definováno).

5. Zodpovědnost a omezení odpovědnosti

5.1. Neneseme odpovědnost za škody způsobené obsahem nebo daty nahranými na Whistlebase třetími stranami kromě Nás, nebo nepřímé škody, jako jsou ztráta zisku, snížení prodeje nebo nedostatek zisku způsobený Whistlebase. Naše celková odpovědnost za Whistlebase v souvislosti s jedním nebo více nároky nemůže v žádném případě přesáhnout částku odpovídající celkové platbě, kterou Klient zaplatil za Whistlebase během předchozího kalendářního roku před událostí způsobující škodu.

6. Osobní údaje a data Klienta

6.1. Chráníme integritu Klienta a naším cílem je vždy co nejlépe chránit osobní údaje, které zpracováváme.

6.2. Všechny informace, které Klient a/nebo uživatel Whistlebase (bez ohledu na to, zda je uživatel informátor nebo ne a bez ohledu na to, zda informace tvoří Osobní údaje nebo ne) tvoří „Data Klienta“. Neuplatňujeme žádná práva na jakákoliv Data Klienta a Klient je tak výhradně a plně odpovědný za Data Klienta a následky vyplývající z užívání Dat Klienta.

7. Služby pro správu hlášení Whistlebase

7.1. Podmínky a ustanovení stanovená v této části 7 se vztahují pouze na Klienty, kteří zakoupili služby pro správu hlášení Whistlebase.

7.2. Klient uznává a souhlasí s tím, že bude muset samostatně spravovat určitá hlášení v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Důvěrnost a právo na zveřejnění názvu Klienta

8.1. Každá strana se zavazuje nezveřejňovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany informace označené jako „DŮVĚRNÉ“ nebo používat tyto informace pro jiné účely než pro splnění svých povinností podle těchto Podmínek použití. Povinnost zachování důvěrnosti se nevztahuje na informace, které strana může prokázat, že zná jiným způsobem než na základě těchto Podmínek použití, nebo na informace veřejně dostupné. Povinnost zachování důvěrnosti se rovněž nevztahuje, pokud je strana povinna zákony, jinými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu zveřejnit informace

8.2. Žádná ze stran nemá právo vydat tiskovou zprávu nebo jiná veřejná prohlášení týkající se Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Navíc žádná ze stran nemůže zveřejnit jméno a logo druhé strany na svém webovém místě během doby trvání Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

9. Doba trvání Smlouvy a předčasné ukončení

9.1. Smlouva platí od data, kdy strany uzavřely smlouvu v souladu s článkem 2.1, a bude platit do konce následujícího měsíce po 12 měsících s prvním dnem následujícího měsíce zdarma. Smlouva se automaticky obnoví na období 12 měsíců, pokud strana písemně nerozváže smlouvu do 3 měsíců od konce každého smluvního období.

9.2. Každá ze stran má právo písemně ukončit Smlouvu okamžitě, pokud (i) druhá strana poruší podstatné ustanovení smlouvy a nepřepracuje tuto porušení do 30 dnů od obdržení písemného upozornění na porušení nebo (ii) druhá strana je prohlášena za bankrotující, podstoupí reorganizaci společnosti, podá žádost o předběžnou insolvenční dohodu, pozastaví platby, vstoupí do likvidace nebo je jinak považována za nesolventní. Oznámení o ukončení musí být poskytnuto bez prodlení poté, co se okolnost, která představuje důvod pro ukončení, stane známou straně.

10. Různé

10.1 Strany jsou ve všech ohledech nezávislými podniky, které podnikají na svůj vlastní účet a riziko. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, žádná ze stran nemá právo uzavírat smlouvy jménem druhé strany nebo za druhou stranu nebo jiným způsobem ukládat závazky druhé straně.

10.2 Všechny změny a aktualizace Smlouvy a těchto Podmínek použití musí být provedeny písemně a náležitě podepsány oběma stranami.

10.3 Klient nemá právo převádět svá práva nebo povinnosti podle těchto Podmínek použití nebo Smlouvy bez našeho předchozího písemného souhlasu.

10.4 Pokud je plnění povinností jedné strany podle Smlouvy nebo těchto Podmínek použití znemožněno okolností, na kterou strana nemá žádný vliv, tvoří to důvod osvobození od škod a jiných sankcí.

10.5 V případě, že soud, úřad nebo příslušný arbitrážní soud rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek použití je neplatné nebo neúčinné, toto ustanovení a všechna ostatní ustanovení zůstanou platná a účinná v rozsahu povoleném příslušným právem a strany si mezi sebou jednají v dobré víře za účelem dohody o nezbytných úpravách těchto Podmínek použití k udržení struktury, účelu a ducha Podmínek použití.

11. Zákony a řešení sporů

11.1 Tyto Smluvní podmínky budou řízeny a vykládány v souladu s právem Italské republiky. Všechny spory týkající se platnosti, výkladu nebo plnění těchto Smluvních podmínek budou podrobeny výlučné jurisdikci římského soudu.

Kontaktovat Whistlebase

Whistlebase vítá vaše dotazy a zpětnou vazbu ohledně této Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace: hello@whistlebase.com

Poslední aktualizace 15. září 2023